Ülesanne nr 1: levitamisplatvormid

Sissejuhatus

Millised on teie senised kokkupuuted digiõppevaraga? Milliseid teiste poolt koostatud õppematerjale te kõige enam kasutate oma õpetamise või õppimise toetamiseks? Milliseid vahendeid kasutate veebist leitud õppematerjalide haldamiseks? Kas ja kuidas jagate leitud häid materjale kolleegidega?

Digiõppevara ma ise loonud ei ole, kuid olen kasutanud teiste loodud. Algaja liitklassi õpetajana toetun pigem õpikule ja otsin lisamaterjali juurde. Toredaid töölehti olen leidnud https://www.math-aids.com/  ja murde harjutavad kuuendikud https://www.thatquiz.org/.

Hindeliste tööde parandamine pole minu jaoks meelistegevus, seega olen võimalusel püüdnud need koostada virtuaalsed: wizer.me  ja educaplay.com.

Kolleegidega jagan häid materjale läbi e-maili, Google Doc’i ja ka suusõnaliselt.

“Mis takistab õpetajaid oma materjale laiemalt jagamast? Kuidas saaks õpetajaid motiveerida oma materjale avaldama?” 

Ma arvan, et põhjus on lihtne: kui ametijuhendis pole kirjas, et õpetaja peab tootma materjale ja neid digikujul jagama, eriti veel kui see toimub vabal ajal ja tegemist pole tasustatud tööga.

Valisin katsetamiseks https://www.curriki.org. Selles keskkonnas on võimalik oma materjale kas ülesse laadida või sisestada kohapeal, näiteks lingina. Suur valik on autoriõigusi, mida saad oma materjalile juurde lisada. Samuti kas tegemist on avatud materjaliga ja et kas õpilastel on sellele juurdepääs. Võimalik on materjalide jagamiseks luua grupp, kuhu näiteks kõik õpilased lisada.

 

 

 

 

https://digioppevara.wordpress.com/2018/02/17/esimene-ulesanne-levitamisplatvormid/

Advertisements

Innovatsioonipoliitika analüüs

 

Valin enda jaoks südamelähedase teema: Õpetajad ja nende motiveerimine ja arengu toetamine.

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 raames on loodud Programm “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid 2017-2020“. Selle programmi eesmärk on toetada õpetajate ja haridusasutuste juhtide arengut, viia see vastavusse uue õpikäsitusega ja tõsta nende ametite populaarsust.

Et seda täide viia, on planeeritud järgnevad meetmed ja tegevused(õpetajate ja koolijuhtide programm):

 • Keskselt pakutava süsteemse ja kvaliteetse täiendusõppega, mis lähtub hariduspoliitikast ja uuringutest. Täiendusõppe korraldamine ja personaliarendus koondatakse erinevatest ministeeriumi sihtasutustest ühte (v. a. HITSA pakutav täiendusõpe).
 • Täiendusõppe kvaliteedi tagamiseks uuendatakse kvaliteedinõudeid koolituse pakkujale.
 • Algatatakse ja korraldatakse koolide ja ülikoolide ühiseid arendus- ja uuringuprojekte uueneva õpikäsituse rakendamiseks.
 • Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse digitehnoloogiat senisest otstarbekamalt ja tulemuslikumalt (vt digipöörde programm), edendatakse koolimeeskondade koostöö- ja koosõppevorme.
 • Arendatakse välja õpetajahariduse kompetentsikeskused õpetajakoolituse eest vastutavate ülikoolide juures. Arendatakse õppejõudude pädevusi (sh rahvusvahelisel tasandil), et ka kõrgkoolis õpetamine lähtuks muutunud õpikäsitusest.
 • Õpetajakoolitusasutused arendavad välja praktilise tööga tihedalt seotud esma- ja täiendusõppekoolituse õppekavad õpetajatele ning loovad rohkem paindlikke võimalusi õpetajatele lisaeriala omandamiseks.
 • Luuakse võimalused asuda õpetajaametisse alternatiivsete õpiteede ja töökogemuse kaudu.
 • Koostöös partnerkoolidega edendatakse õpetajakoolituse praktikakorraldust.
 • Õpetajate keskmine töötasu tõstetakse tasemele, mis on võrdne Eesti kõrgharidusega spetsialisti keskmise palgaga.
 • Töötasu vastavusse viimiseks tööpanuse ja tulemuslikkusega töötatakse välja õpetajate ja õppejõudude töö tulemuslikkuse hindamise ja tasustamise alused.
 • Nüüdisajastatakse haridusasutuste juhtide pädevusnõuded ning luuakse neile töö- ja arengualase tagasiside andmise süsteem (hindamissüsteem), mida toetab ka e-lahendus.
 • Luuakse õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe tõhusust toetavad infosüsteemid, mis lubavad hinnata oma koolitusvajadust ning leida sobivat koolitust.
 • Käivitatakse koolijuhtide järelkasvuprogramm, kuhu valitakse konkursi alusel parimad kandidaadid.
 • Luuakse õpetajaameti mainekuvandit tõstvad programmid, et õpetajaamet muutuks arvestatavaks valikuks nii noortele kui ka neile, kes kaaluvad elukutsevahetust.

HITSA on koostanud strateegia aastateks 2014-2020, mis ühildub Euroopa Liidu eelarve- ning Eesti riigi erinevate valdkondade arengukavade perioodiga. Arendustegevuste rahastamise allikaks on Euroopa Liidu struktuurifondid. HITSA on toonud välja kaks eesmärki:

 • EESMÄRK 1: Iga haridustaseme lõpetajatele tagatakse tänapäevased digipädevused
 • EESMÄRK 2: IKT tark kasutamine õpetamises ja õppimises ning õppetöö korraldamises tõstab õppe kvaliteeti(HITSA strateegia)

Et meie õpilased oleksid digipädevad, peavad seda olema ka nende õpetajad. Selleks on ka HITSA strateegias sõnastatud tegevuskava õpetajate ja koolijuhtide toetuseks(HITSA strateegia):

 1. Regulaarne digiõppe arengute monitoorimine ja levitamine: õpetajate ja õppejõudude motiveerimine positiivsete eeskujude kaudu, uuendusmeelsust tunnustav süsteem, õpilood, uuringute ja analüüside kaudu arengu jälgimine.
 2. Õpetajate ja õppejõudude pädevuste vastavusse viimine digiajastu nõuetega:
  Digipädevuste tõstmiseks tuleb tegeleda õpetajate ja õppejõudude täienduskoolitusega ning
  toetada õpetajate ja õppejõudude võrgustike tööd.
 3. Haridustehnoloogiline tugi haridusasutuses: teavitustöö haridustehnoloogilise toe vajalikusest ja haridustehnoloogide võrgustiku töö toetamine
 4. Sobilik digitaalne õppevara ja metoodikad: asjakohaste metoodikatega täiendatud õppekava, kvaliteetne digitaalne õppevara
 5. Digiajastule vastav digitaristu: isiklikud digiseadmed, haridusasutuse digitaristu, koosvõimeline infosüsteem, veebiteenused, pilvelahendused, avaandmed jmt.

HITSA pakub ka õpetajatele ja koolijuhtidele täiendkoolituse kursusi.

Euroopa Liidu tasemel on, lisaks eelnevale, oluline ka õpetajate liikuvus. See tähendab, et õpetajad õpivad/õpetavad/koolitavad mingi perioodi ka välisriigis.(Euroopa Liidu Teataja )

Kokkuvõtteks võib öelda, et nii Eesti Vabariik kui ka Euroopa Liit soosivad õpetaja ametit ja püüavad soodustada õpetaja arengut. Kohale on tulnud põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeetme arvutid.  Ellu on kutsutud Koolijuhtide järelkasvuprogramm ja Alustavate koolijuhtide arenguprogramm, kuhu oodatakse ka õpetajaid. Esimeses programmis on koolitusel II lend ja teises juba III lend. Eesti Vaabariigi Valitsus on riigi eelarves  on plaanis tõsta õpetajate palga alammäär 1150€’ni (Unustame siinkohal meie uue maksusüsteemi!). Ka teeb õpetaja töö lihtsamaks riigi rahaline toetus omavalitsustele tugispetsialistide palkamiseks ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldamiseks. HITSA jagab roboteid ja korraldab erinevaid (tasuta) koolitusi ja seminare.

Kuid ikkagi on koolides puudu kvalifitseeritud õpetajatest ja tugispetsialistidest. Kas ülal toodud meetmed õigustavad end? Lubadused on ilusad. Kui õpetajal on sisemine soov areneda, siis riiklik toetussüsteem on olemas. Kuid nii mitmeski koolis tähendab palgatõus õpetaja jaoks koormuse tõusmist. Endiselt ei ole koolides piisavalt tugispetsialiste.

Aga mis puudutab õpetaja ameti populaarsuse tõstmist, siis nendest meedetest pole kasu: need on suunatud juba töötavale õpetajale.  Ehk peaks riik hoopis püüdma tõsta kooli, õppimise ja kooliskäimise populaarsust?

 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57386/haavandi_kadri_ma.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN

http://www.hitsa.ee/files/HITSA%20strateegia%202014-2020.pdf

https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.3.html

https://www.hm.ee/sites/default/files/1_programm_padevad_ja_motiveeritud_opetajad_ning_haridusasutuste_juhid_2017-2020_eelnou_1.pdf

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/2018_eelarve.pdf

Tagasiside ainele- Õppedisaini alused

Lähtun refleksiooni kirjutamisel Helen Barrett’i kolmest küsimusest:

1. WHAT? – mida ma olen sellel kursusel õppinud ja oma uute teadmiste-oskuste tõendamiseks loonud/esitanud (minevik);

Viskan siia hulga enda jaoks olulisi märksõnu: õpisüsteemid, Merrill’i “Kivike tiigis” mudel, LePlanner.net, “TELL, ASK, SHOW, DO”.

Oma rühmaga lõime kursuse, mis toetub Merrill’i “kivike tiigis” mudelile. Mida loeng edasi, seda selgemaks sai visioon ja teadmus kuidas kursuseid luuakse.

2. SO WHAT? – ja mis sellest? – millised asjad selle kursusel õpitust on minu jaoks olulised, tähendusrikkad, väärtuslikud, õpetlikud (olevik);

Minu jaoks oli väga oluline, et saime ise, konkreetset mudelit kasutades, kursuse disainida ja hiljem ka evalvatsiooni kava planeerida. See pani kogutud teadmuse õigesse raami.

TELL, ASK, SHOW, DO – on märksõnad, mida tundide ettevalmistamisel püüan jälgida ja ka võimalusel teistega jagada.

3. NOW WHAT? – kuhu edasi? – mida kavatsen sellel kursusel õpituga peale hakata, kuhu soovin siit areneda edasi (tulevik).

Sellel kursusel õpitut kasutan enda tundide ettevalmistamisel(tell, ask, show, do) kui ka järgnevatel koolitustel/loengutes osalemisel. Kindlasti oskan kursuste ülesehitust rohkem jälgida ja analüüsida. Sellele kursusele võiks olla ka järg, kus me disainiksime kursuse toetudes mõnele teisele mudelile.

Innovatsioonimudelid – digipeegel.ee

Annan ülevaate kooli digiküpsuse hindamise raamistikust keskkonnas Digipeegel.ee.

Digiküpsuse hinnang annab koolipidajale hea ülevaate kooli hetketasemest ja kuhu soovitakse jõuda. Raamistik arendati välja koostöö Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Mart Laanpere, HITSA  ja Samsungi digipöörde projektis osalenud Eesti üldhariduskoolidega.

Digipeegli raamistik kasutab Michael Fullani käsitlust kooli digi-innovatsiooni kolme paralleelselt ja üksteisega tihedalt seotuna arendavale valdkonnale (õpikäsituse muutumine ja pedagoogiline innovatsioon tänu digitehnoloogia rakendamisele; muutuste juhtimine kooli tasandil, üksteise kogemusest õppimine, muutuste kestlikkuse tagamine; kooli digitaristu arendamine, digiturbe ja kasutajatoe tagamine) ja toetub digiküpsuse tasemete määratlemisel iTEC projekti raames loodud viieastmelisest digiküpsuse hindamismudelile EduVista.

Digiküpsuse viit astet kirjeldatakse järgmiselt:

1. A-Asendamine (episoodiline kasutamine): digivahendeid kasutatakse üksikutel eraldiseisvatel juhtudel traditsioonilise õppe kontekstis
2. B-Rikastamine (koolisisene koordineerimine): digivahendite abil katsetatakse uusi lähenemisi ja õpiviise, toimub kogemuste vahetus õpetajate vahel
3. C-Täiustamine (õppeprotsessi muutmine): kooli tasandil tehakse süsteemseid muutusi õppekorralduses, lähtudes ühtsest teaduspõhisest raamistikust ja kaasates õpilasi autorite/loojate/kavandajatena
4. D-Lõiming (kõikjale ulatuv digikultuur): omavahel lõimitud tehnoloogiad muutuvad märkamatuks ja kõikjale ulatuvaks osaks töö- ja õpikeskkonnast, õpilane on oma personaalse õpikeskkonna arendaja ja juhtija
5. E-Võimendamine (ümbermõtestamine ja innovatsiooni juhtimine): kooli digitaalsed õpiteenused laienevad koolist väljapoole, juurutatakse agiilsed õppeviisid, õpilased võtavad vastutuse oma õpitee kavandamise ja osaliselt ka teiste õpetamise eest.

Digiküpsust hinnatakse kolmes valdkonnas: õpikäsitlus, muutuste juhtimine ja digitaristu.

Vaikimisi eeldatatakse, et kõik koolid on tasemel A. Et saada tasemele C, on vaja läbida ka tase B. Iga taseme saamiseks tuleb esitada tõestusmaterjal.

 

Näiteid digiplaani raportitest

digipeegel

 

digi

 

Kasutatud materjalid:

Elin Karuoja magistritöö “Kooli digiküpsuse hindamise vahend Digipeegel”

Üldhariduskooli digiküpsuse enesehindamismudel ja hindamisvahend „Digipeegel“

http://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/koolide-digitaristu-toetusmeede/digiplaanide-koostamine

https://www.emaze.com/@AQIORLIC/digipeegli-tutvustus-hkhk

Pildid: isiklikud

 

Evalvatsioon: Põgenemistuba algajatele

Evalvatsiooni kava koostamine õpikeskkonna “Põgenemistuba algajatele” jaoks.

Rühma liikmed: Rille Jüriado, Kaia Kallaste, Margit Ojaots ja Anne-Mari Rebane.

 

Evalvatsiooni eesmärgiks on saada tagasisidet õpiobjekti sisu (kaasa arvatud õpetamise meetodid) kvaliteedi kohta. Formatiivse (kujundava) evalvatsiooni eesmärgiks on õpisüsteemi (p)arendamine.

Meetod

Väline hindamine: eksperthinnang delfi-meetodil:

 • praktikud (põgenemistubade loojad/firmade esindaja)
 • e-kursuste eksperdid (kasutajamugavus)
 • ainevaldkondade esindajad (reaalainete, humanitaarainete ja kunstiainete esindajad)

Andmete kogumine

 • walkthrough (kasutaja “jalutab läbi” programmi, ise iga oma liigutust, apsu või vajadust kommenteerides). Andmed esitatakse tabeli vormis teemade kaupa

Allikad

 • eksperdid
 • õpetajad
 • praktikud

Delfi meetodi jaoks koostatakse küsimustikud, mis jaotatakse ekspertidele (eksperdid ei tunne üksteist). Ekspertide grupp vastab mitmele küsimuste ringile (anonüümselt). Uued küsimused koostatakse eelnevate vastuste põhjal. Selle meetodi kaudu on võimalik saada ekspertide üksmeelset arvamust. Küsimuste voore on mitu, iga kord analüüsitakse vastuseid ja saadetakse tagasi uute küsimustena, sisaldades tagasisidet. Meetod on ajamahukas.

Ekspert hindab (instrument)

 • Õppesisu relevantsust ja õigsust
 • Strateegia ja taktika tõhusust ja toimivust
 • Ülesannete keerukust
 • Hindamismeetodite ja -vahendite toimivust ja piisavust
 • Interaktsiooni kestust, sagedust ja relevantsus
 • Õppematerjalide loetavust, sidusust ja keerukust
 • Õpikeskkonna kasutajamugavust ja meeldivust
 • Õppekorralduse ökonoomsust ja aruandlust

http://www.mattimar.ee/publikatsioonid/majanduspoliitika/2008/11.pdf

Innovatsioonitehnoloogiad 16.12.17 + tagasiside ainele

Viimase, 4. loengu teemaks oli innovatsiooniaudit, innovatsiooniportfoolio ja innovatsioonistrateegia.

J. Tidd on toonud välja innovatsioonimudelite põlvkonnad:

 1. Lineaarsed mudelid
 2. Tagasisidestatud mudelid
 3. Torustiku-mudel
 4. Innovatsioonivõrgustikud

J. Tidd on toonud välja ka innovatsiooni elukaare(Pilt siit)

Innovatsiooniküpsuse audit organisatsioonis:

Loengus toodi välja kolm meetodit.

 1. Innovation for Growth(Mobbs, 2011)Image result for Innovation for Growth Mobbs
 2. Innovation Diamond (Innovatsiooni romb)(APCQ Cooper, 2005)Related image
 3. McKinsey 7S innovatsiooniauditi mudelRelated image

 

Tasakaalustatud innovatsiooniportfoolio (Nagji & Tuff, 2012) koosneb:

 • 70%: tuumik-innovatsioon- olemasolevate teenuste-toodete parendamine samale sihtrühmale
 • 20%: laiendav innovatsioon- laienemine uutesse sektoritesse, sihtrühmadele
 • 10%: transformeeriv innovatsioon- purustav/piireületav innovatsioon sihtrühmale, mida pole veel olemas, uue turuniši loomine

Innovatsioonistrateegia(Nylen, Holmström (2015) Digital innovation strategy: A framework for diagnosing and improving digital product and service innovation)

Toode/teenus

 • Kasutajakogemus: kasutatavus, esteetika, haaravus
 • Väärtusettepanek (Value Proposal): segment, paketid, hinnastamine

Keskkond

 • Digi-evolutsiooni kaardistamine: seadmed, kanalid, kasutajate käitumine

Organisatsioon

 • Oskused: õpe/koolitus, rollid, meeskonnad
 • Improviseerimine: ruum, aeg, koordineerimine

 

Tagasiside ainele

Valdkond on olnud haarav ja mõtlemapanev. Väga on meeldinud loengus toodud elulised näited. Kui alguses tundus mõte iga loengu reflekteerimisest kuidagi tüütu, siis mida loeng edasi seda mõistlikum see oli: sai iga teema kaks korda läbi mõelda. Oleks võinud olla iga teema kohta ka lisamaterjali soovitusi.

 

Õppedisaini alused – 17.12.17

Õppedisaini aluste viimases, järjekorras 4. loengus, keskendusime õpisüsteemi evalvatsioonile.

Õpisüsteemide “hindamine” jaguneb üldiselt kaheks:

 • Formatiivne ehk kujundav evalvatsioon, mille eesmärgiks on õpisüsteemi arendamine/parandamine.
 • Summatiivne ehk kokkuvõttev evalvatsioon, mis eesmärgiks on teha otsus õpisüsteemi hankimise või hülgamise kohta.

Kirkpatrick(1959) evalvatsiooni tasemed:

Image result for kirkpatrick evaluation

Tase 1: reaktsioon.

Õppijate tagasiside, isiklik arvamus õpisüsteemi kohta. Vahenditeks võib olla vaatlus, intervjuud, küsimustikud. Lubatud on ka loominguline lähenemine:

Image result for reaction+feedback

Tase 2: õppimine

Saavutatud õpitulemused. Õppijate teadmiste kasv, kas tulemused olid ootuspärased. Vahenditeks sobib test, eksam, vaatlus ja hindmaisportfoolio.

Tase 3: käitumine

Õpitu rakendamine töös/elus. Vahenditeks vaatlus ja intervjuu, mis peaks toimuma piisavalt pika aja koolituse möödudes, et näha kas ja kuidas õpitut rakendatakse.

Tase 4: tulemused

Analüüsitakse õpisüsteemi tulemuslikust ja tõhustust.

Evalvatsiooni meetodid(Loengu slaid)

Meetodid:

 • eksperiment (eel- ja järeltest, kontroll- ja katserühm)
 • eksperthinnang, nt. heuristikud või delfi-meetod

Andmete kogumine

 • vaatlused (tegevusele kulutatud aeg, klõpsud)
 • Ankeetküsitlused, intervjuud (individuaalsed ja rühma)
 • walkthrough (kasutaja “jalutab läbi” programmi, ise iga oma liigutust, apsu või vajadust kommenteerides)

Allikad

 • õppijad, õpetaja(d), eksperdid, dokumendid, õpianalüütika (digitaalne jalajälg)

 

Näiteid õpisüsteemidest

Udemy on selline keskkond, kuhu kõik soovijad saavad luua enda kursuse. Piiranguks on vaid see, et kõik loengud peavad olema video formaadis. Udemy‘is on nii tasuta kui ka tasulisi kursuseid ja peale videoloengute vaatamist väljastatakse sulle ka tõend, mis on võimalik soovi korral valja printida(Kõik videod tuleb läbi vaadata, et saada tunnistus!)

Lähim õpisüsteemi, mille alla Udemy kuuluks, on Computer-Assisted Instruction (CAI) tüüpi õpisüsteemi. Struktuurilt on Udemy lineaarne(hargnemis- ja vahelejätmisvõimalustega). Funktsioonidest on esindatud 2in1 presentatsioon ja juhendamine. Võimalus on diskussiooniks juhendaja ja kaasõpilastega. Puudub õpitulemuste kontroll, hindamine, õppeprotsessi monotooring ja haldamine. Kursuste läbimine toimub individuaalselt.

Codecadmey on selline lehekülg, kus on võimalik õppida programmeerimist erinevates keeltes, näiteks HTML, JavaScript, Python, jne.  Codecademy’s on kolme hinnatasemega kursuseid/kasutajaid. Tasuta versioonides on ülevaated programmeerimisest ja programmeerimiskeeltest. Pro variandis tuleb juurde on võimalus ka oma teadmisi testida ja projektides kaasa lüüa. Lisaks on võimalus ka juhendajaga suhelda. Pro intensive paketis on lisaks eelnevale intensiivsetel kursustel osaleda. Sel juhul on kursusel alustamise ja lõpetamise tähtajad ja sinu töö vaatab üle juhendaja/professionaal.

Codecademy’s on peidus erinevat tüüpi õpisüsteeme. Tasuta osas on kasutatud Intelligent Tutoring Systems (ITS): paralleelselt on teooria, praktika ja ka kohene tagasiside. Tasulised varsioonid on Interactive Learning Environments (ILE) tüüpi õpisüsteemid. Struktuurilt on Codecademy lineaarne.

Õppedisaini alused 19.11.17 – 3. loeng

Ohsamumeie!

Tegelesime oma rühmatööga.

Rühmatöösid on tõesti meil liiga palju sel semestril. Lülituda ühelt teemalt, meeskonnalt ja meeskonnadünaamikalt teisele on väga harjumatu ja raske.

LePlanner’i ülesanne oli mul tehtud, kuid lootusetult valesti: olin valesti aru saanud. Kogu meie rühm oliülesandest valesti  aru saanud. Läks aega umbes 1 tund ja kaks korda seletamist, enne kui pirn põlema läks. Oleksin äärepealt nutma hakanud: tundsin kui 6. klassi tüdruk, kes seisab tahvli ees ja ei saa aru kuidas taandada murdu.

Aeg läks kiiresti.

Põnev avastus oli h5p.org : kindlasti kasutan sealseid võimalusi oma rühmatöös kui ka koolitöös.

Innovatsioonitehnoloogiad 18.11.17

Loengu alguses meenutasime taaskord Rogers’i(1962) innovatsiooni kõverat. Esimeses loengus (09.09.17) pidasin end nii varajaseks kasutusele võtjaks kui ka varajaseks enamuseks. Oleneb olukorrast. Nüüd, olles 3 kuud targem, ei ole ma oma arvamust muutnud.

Järgmisena tegime väikese rollimängu:

Mina mängisin peavoolu esindajat. Sain kinnitust, et näitlejat minust ei saa. End pean pigem uuendaja, peavoolu ja spirituaalse eraku seguks 🙂 Kas haridustehnoloogi jaoks sobiv?

Kolmandas osas rääksime läbi kodutööks olnud innovatsioonimudelid ja siis oli aeg rühmatööks 🙂